Ползване на общите части

Често хората използват стълбищните площадки, за да разчистят дома си от непотребни мебели и уреди. Тази практика е неприятна не само от хигиенна и естетическа гледна точка. Тя е най-вече опасна в случай на пожар, земетресение или друго събитие, налагащо спешна евакуация на хора от сградата. Това е една от причините Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) да забранява използването на общите части за склад. В чл. 5 и чл. 6 от закона са описани правата и задълженията на собствениците относно общите части на сградата. В чл. 6, ал. 3 е записано, че задължение на собствениците на имоти е да „не завземат общи части на сградата”, която обитават. Ал. 11 пък задължава съседите да спазват санитарните и хигиенните норми.

Според чл. 6, ал. 15 от ЗУЕС собствениците са длъжни да „осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред”. Затова ние съветваме съседите на Общо събрание на етажната собственост да впишат тези задължения в Правилника за вътрешния ред. Така гласуваните и описани в протокол задължения ще станат част от актуализиран Правилник за вътрешния ред.

Ако все пак някои съседи не се съобразяват с Правилника и продължават да трупат вехтории в общите части, чл. 57 от ЗУЕС описва процедура за справяне с проблема. Установяването на нарушението се описва в протокол, съставен от управителния съвет на етажната собственост. Екземпляр от този Протокол се предоставя в общинската или районна администрация, която съставя акт за нарушението. Кметът на общината издава наказателно постановление. В чл. 55 от ЗУЕС е уреден размерът на глобата за нарушителите.

Процедурата е тромава и свързана с неприятни разговори. Добре е да не се стига дотам, а съседите да се разберат помежду си. Но ако все пак разбирателство е невъзможно, важно е да знаете, че законът защитава гражданите. Професионалният домоуправител може да съдейства за решаването на спора между съседите и ако се наложи да задейства предвидената в ЗУЕС процедура.