Прехвърля ли се идеална част от земята към апартамента

Обичайната практика на „Планекс“ e да разпределяме дворните места, върху които строим нашите сгради, като идеална част към всеки индивидуален имот.

Разпределението е пропорционално на площта на имотите и се урежда документално в площообразуването на сградата или с отделна техническа експертиза за разпределяне на дворното място. И двата документа се възлагат за изготвяне от лицензиран експерт към Камарата на независимите оценители в България.

При нотариалното прехвърляне на собствеността върху индивидуалните имоти прехвърляме на купувача и полагащите се идеални части от дворното място, в което е построена съответната сграда.

Нотариалната сделка се извършва след изплащане на окончателната вноска съгласно сключен предварителен договор. Това обичайно става след издаването на Разрешение за ползване или Удостоверение  за въвеждане в експлоатация на сградата.