Какви данъци и такси се заплащат при покупка на жилище

При всички сделки за покупко-продажба на недвижими имоти в страната в деня на нотариалното прехвърляне на собствеността купувачът заплаща следните данъци и такси:

  • местен данък за придобиване на имот към съответната община по местонахождение на имота;
  • такса за вписване към Агенцията по вписвания;
  • нотариална такса за изповядване на сделката към нотариуса.

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), всяка година общините в България определят самостоятелно размера на местния данък за придобиване на имот на съответната територия в диапазона между 0,1 и 3 на сто върху продажната цена на имота или върху неговата данъчна оценка, ако тя е по-висока от продажната цена.

За 2023 г. местният данък за придобиване на имоти на територията на гр. София и гр. Варна е в размер на 3%.

Таксата за вписване на сделката в Агенцията по вписвания е в размер на 0,1% върху продажната цена. Идентична е за територията на цялата страна.

Нотариалната такса също се изчислява върху материалния интерес и съгласно Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За сделки с недвижими имоти – ново строителство, най-често нотариалната такса попада в следните графи на тарифата:

  • при цена на имота от 50 001 до 100 000 лв. нотариалната такса е 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 001 лв.;
  • при цена на имота от 100 001 до 500 000 лв. нотариалната такса е 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 001 лв.

Общоприето е всички разходи при покупка на имот да се поемат от купувача, но дългогодишна практика на „Планекс“ при сделки с наши имоти е да поемаме половината от такса вписване и нотариалната такса. Изготвянето на нотариалния акт също е ангажимент на наш юрист и клиентите нямат допълнителни разходи освен описаните по-горе.