Данък сгради и такса смет

Собствениците на недвижими имоти, находящи се на територията на Република България, заплащат следните годишни данъци и такси:

  • данък върху недвижимите имоти, популярно възприет като „данък сгради“, и
  • такса за битови отпадъци („такса смет“) за услугите по събирането, извозването и обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) всяка година общините в България определят самостоятелно размера на данък сгради в диапазона между 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и такса смет, съгласно одобрен план-сметка, включващ разходите за тази дейност.

За 2023 г. данък сгради в гр. София е определен на 1,875 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. Такса смет за жилищни имоти е 1,6 промила от данъчната оценка.

За 2023 г. данък сгради в гр. Варна е определен на 2 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. Такса смет за жилищни имоти е 0,98 промила от данъчната оценка.

Особености:

  • Ако при декларирането сте отбелязали имота си като основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
  • Когато имотът е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си. Всеки от съсобствениците може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
  • За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.
  • При прехвърляне на имота купувачът дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността, освен ако данъкът е платен от продавача.

Срок за плащане:

Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Начин на плащане:

Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.