Какво включва такса „Поддръжка и управление“?

Добрата поддръжка на сградите запазва високата стойност на имотите в тях за дълго време. За да бъде тази услуга качествена, професионалният домоуправител трябва да разполага с квалифицирани специалисти, модерна техника и материали.

Услугата по поддръжка на една сграда в общия случай включва почистване, портиерска служба, поддръжка на тревните и/или водни площи, техническо обслужване на съоръженията в сградата и отстраняване на неизправности, снегопочистване, административно обслужване и др.

Таксата за поддръжка се изчислява според спецификата на съответното здание - площ, етажност, налични съоръжения, големина на зелени или водни площи, честота на почистване, наличие на охрана, брой имоти и други специфични особености. Цената на услугата е в пряка зависимост от състоянието на сградата. Например: стойността за поддръжка на тревните площи е различна в зависимост от това дали има изградена поливна система или не. Таксата включва и всички организационни и административни дейности, свързани с осигуряване на безпроблемната експлоатация и обитаване на сградата. Това са:

  • организиране на общи събрания на собствениците и решаване на текущи процедурни въпроси;
  • изготвяне на Правилник за вътрешния ред и съблюдаване спазването му;
  • регистрация на етажната собственост в съответната община и водене на пълен набор от документи (Книга на собствениците, разпоредби, предписания и др.);
  • представителство пред административните органи в страната;
  • изчисляване и събиране на такси, както и заплащане на месечните разходи за общите части на сградата;
  • следене за нормалното функциониране на сградата и изготвяне на периодични отчети за състоянието й, както и план за ремонти;
  • контрол върху работата на доставчици на услуги, реакция при аварийни ситуации.