Какво означават различните етапи в строителството: Акт 14, Акт 15, Акт 16

Ако Ви предстои покупка на жилище или друг вид имот, със сигурност ще се сблъскате с понятията Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Това са основните етапи, през които минава строителството на една сграда, преди в нея да могат да се нанесат новите й собственици.

Издаването на отделните актове в строителния процес е описано в една от наредбите към Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изискванията са различни в зависимост от категорията на обекта. Съвременното жилищно строителство най-често попада в т.нар. четвърта и пета категория строежи, в по-редки случаи и в трета, когато обектът е по-голям.

Целта на актовете 14, 15 и 16 е да се упражнява контрол върху отделните етапи от строителните и монтажните дейности, за да бъдат те извършени според действащата нормативна уредба.

Акт за приемане на конструкцията (Акт 14) e първият механизъм, упражняващ контрол върху строителните дейности, и се получава, когато сградата достигне до етапа на т.нар. груб строеж. Този акт е от голяма важност, най-вече защото получаването му удостоверява правото на строеж. Заедно с акта се издава и удостоверение от общинската администрация по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ.

Следва Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15), с който се потвърждава, че сградата е завършена. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата. Той трябва да съдържа в себе си описание на договорите за изпълнение на строителството, строителни книжа, актове, протоколи и дневници по време на строителството, декларации за съответствие на вложените строителни материали, документация за проведени изпитвания, измервания или други дейности, които доказват, че обектът е изпълнен правилно. Мястото и околното пространство се описват и се проверява дали те са възстановени в първоначалния си вид преди стартиране на строителните дейности. Прави се опис също и на неизвършени дейности или такива, чието извършване не е одобрено, и тези проблеми следва да бъдат изчистени до подаване на искане за издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16) се издава за сгради от трета до първа категория. С него се констатира изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти и се предлага издаването на Разрешение за ползване на сградата. Акт 16 е завършващият акт, който финализира строителството и удостоверява, че обектът действително е годен да бъде въведен в експлоатация, т.е. годен да се живее в него.