Предварителен договор за покупка на недвижим имот

С подписването на предварителен договор за покупко-продажба на имот страните поемат задължението за сключване в бъдещ момент на окончателен договор (нотариален акт). С други думи предварителният договор не е документ за собственост върху имота, а своеобразно обещание за финализиране на сделката при договорените условия.

Обичайно предварителни договори се сключват при покупка на имоти в процес на строителство за периода до въвеждане на сградата в експлоатация или за готови имоти, когато не всички условия за финализиране на сделката са налице. 

Предварителният договор следва да бъде валидно сключен, като в него се уговарят и описват съществените условия по сделката:

  • индивидуализиращите признаци на имота (местонахождение, номер/идентификатор, описание, площ, граници и др.);
  • цена и начин на плащане;
  • степен на завършеност на имота;
  • срок за сключване на окончателния договор;
  • уговорени неустойки за неизпълнение на задълженията на всяка една от страните.

Преди да сключите предварителен договор, проверете дали всички документи на продавача са изрядни. Освен документ за собственост върху имота фирмата- продавач трябва да Ви представи и Разрешение за строеж (ако сградата е в процес на строителство) или Разрешение за ползване (ако сградата е въведена в експлоатация). Ваше право е да изискате удостоверение за липса на тежести върху имота, нотариален акт за земята, актуално състояние на фирмата и др. Консултация с адвокат по тези въпроси може да Ви спести време и винаги е добра инвестиция.