Данък върху печалбата от недвижим имот

При покупката на недвижим имот с цел инвестиция вариантите за неговата реализация са препродажба и отдаване под наем. Данъкът върху печалбата от съответния имот се определя според това кой вариант сте избрали.

Облагане на доходите от продажба на недвижим имот

Има два случая, в които печалбата от продажба на недвижим жилищен имот не се облага с данък:

  • Ако жилището е било Ваша собственост в продължение на 3 години
  • или продавате два имота в една и съща календарна година, ако между датата на покупката и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години.

Във всички останали случаи доходите Ви от продажбата на недвижим имот се облагат с данък. Основата за облагане се изчислява като положителната разлика между продажната и покупната цена на имота се намали с 10% разходи и се умножи по 10 на сто.

Например ако сте закупили жилище за 100 000 лева, а го продавате за 150 000 лева, дължимият данък би бил 4 500 лева /10 % от 50 000 лева печалба с приспаднати 10% разходи/.

Необходимо е да се подаде годишна данъчна декларация и данъкът да се внесе не по-късно от 30 април на годината, следваща годината, през която е извършена продажбата.

Облагане на доходите от наем

Данъкът върху печалбата от отдаване под наем е 10 % от получения доход, намален с 10 % разходи, за които не се изискват документи, че са реално извършени. Например, ако отдавате имот за 500 лева на месец, общият годишен размер на данъка ще е 540 лева. /10% от 6 000 доход от наем – 10% разходи/.

Ако отдавате недвижим имот под наем на физическо лице, сте длъжни да заплащате данъка в края на всяко тримесечие с подаването на тримесечни декларации за облагане с авансов данък (декларация образец 4001). Данъкът за четвъртото тримесечие на годината се плаща с попълването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите.

Ако отдавате имот под наем на юридическо лице, данъкът се приспада от наема и се заплаща директно от наемателите. Вие сте длъжни да подадете само годишна данъчна декларация за облагане на доходите, в която да декларирате, че ви е удържан 10% данък.

Повече информация можете да намерите в сайта на Националната агенция по приходите. Ако имате въпроси, моля да се свържете с техен офис.